1 Created with Sketch.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is een wettelijk inspraakorgaan en spreekt mee over het beleid van de school. Over een aantal zaken heeft zij adviesrecht, over een aantal zaken heeft zij instemmingsrecht. Alle Archipelscholen hebben samen de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. In deze GMR zitten afgevaardigden van ouders en leerkrachten. Zij praten op bestuursniveau over beleidszaken. De MR van De Sprong bestaat uit 3 ouders (de Oudergeleding) en 3 leerkrachten (de Personeelsgeleding). De directeur is adviseur. De MR werkt met een huishoudelijk reglement.

Ouders kunnen hun vraag stellen/agendapunt inbrengen bij een MR lid (of via de sprong@archipelscholen.nl). De vraag of het agendapunt wordt voor de eerstvolgende vergadering geagendeerd en dan behandeld.

Ouders kunnen onderwerpen die niet vallen onder MR-zaken aan Mirjam Rutte (directeur) voorleggen. Dit kan onder andere tijdens het wekelijks inloopspreekuur op dinsdagochtend van 8.30-9.30 uur in haar kantoor.

 

MR oudergeleding:  Eef van Lieshout en Robin Luycks

MR personeelsgeleding: Carolien Bliek en Angela de Kraker

 

Als u vragen of opmerkingen voor de Medezeggenschapsraad heeft kunt u contact opnemen met de voorzitter Robin Luycks.

MR activiteitenplan De Sprong 2018-2019

MR jaarverslag De Sprong 2017-2018

Website Verslag MR-vergadering van 13 december 2018

Website Verslag MR-vergadering van 11 oktober 2018.docx

Website Verslag MR-vergadering van 7 juni 2018.docx

Website Verslag MR-vergadering van 14 mei 2018.docx

Verslag MR vergadering van 15 juni 2017.docx

Verslag MR vergadering van 12 oktober 2017.docx

MR jaarverslag De Sprong 2016-2017

MR activiteitenplan De Sprong 2017-2018