1 Created with Sketch.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is een wettelijk inspraakorgaan en spreekt mee over het beleid van de school. Over een aantal zaken heeft zij adviesrecht, over een aantal zaken heeft zij instemmingsrecht. Alle Archipelscholen hebben samen de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. In deze GMR zitten afgevaardigden van ouders en leerkrachten. Zij praten op bestuursniveau over beleidszaken. De MR van De Sprong bestaat uit 2 ouders (de Oudergeleding) en 2 leerkrachten (de Personeelsgeleding). De directeur is adviseur. De MR werkt met een huishoudelijk reglement.

Ouders kunnen hun vraag stellen/agendapunt inbrengen bij een MR lid (of via de sprong@archipelscholen.nl). De vraag of het agendapunt wordt voor de eerstvolgende vergadering geagendeerd en dan behandeld.

Ouders kunnen onderwerpen die niet vallen onder MR-zaken aan Judith de Jonge (directeur) voorleggen. Dit kan onder andere tijdens het wekelijks inloopspreekuur op dinsdagochtend van 8.30-9.30 uur in haar kantoor.

 

MR oudergeleding:  Eef van Lieshout en Marleen Kluijfhout- De Ruiter

MR personeelsgeleding: Carolien Bliek en Angela de Kraker

 

Als u vragen of opmerkingen voor de Medezeggenschapsraad heeft kunt u contact opnemen met de voorzitter Robin Luycks.

MR activiteitenplan De Sprong 2020-2021

MR jaarverslag De Sprong 2019-2020

MR activiteitenplan De Sprong 2019-2020

MR jaarverslag De Sprong 2018-2019

Verslag MR-vergadering van 9 mei 2019

Verslag MR-vergadering van 21 maart 2019

Verslag MR-vergadering van 7 februari 2019

 

Huishoudelijk reglement MR de Sprong 2019