1 Created with Sketch.

Sociale veiligheid

Op De Sprong gaan we respectvol met elkaar om. We willen dat iedereen zich gekend en gewaardeerd kan voelen. We hebben actieve aandacht voor de verscheidenheid in de maatschappij. Ontmoeting en samenwerking, tolerantie en solidariteit, eigenheid en verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden. Een veilige school is een plek waar iedereen zich veilig voelt.

Kinderen functioneren een heel schooljaar in een groep. We vinden het belangrijk om het groepsvormingsproces vanaf de eerste schooldag positief te stimuleren. Een groep vormt zich in een vijftal onderscheiden fases. We zetten in elke fase van dit proces in elke groep specifieke activiteiten in om de groepsvorming doelbewust te bevorderen en daarmee een veilig sociaal klimaat te bereiken. We gebruiken hiervoor de methode Kwink.  We volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met ons leerlingvolgsysteem. Op De Sprong hebben we een beleid voor Sociale Veiligheid inclusief een anti-pestprotocol en een anti pestcoördinator.

De anti pestcoördinator

De anti pestcoördinator (apc) is in de eerste plaats leerkracht en weet als geen ander hoe moeilijk het soms kan zijn om pestgedrag te onderkennen en uit te bannen. Daarom is goed te weten, dat de apc als taak heeft: het met raad en daad bijstaan van collega`s en ouders. De apc stelt haar expertise graag ter beschikking. Zij kan helpen bij de preventie én het maken van een plan van aanpak. De apc is aanspreekpunt en vraagbaak voor iedereen die met pesten te maken krijgt. De apc coördineert de aanpak van pesten op vijf sporen:

  • informatie verzamelen en situatie analyseren
  • passende aanpak ontwerpen
  • acties aansturen en samenhang bewaken
  • voortgang en resultaat volgen, communiceren
  • registreren en borgen in beleid

Natuurlijk gebeurt dit in samenspraak met collega`s en/of ouders.

Voor meer informatie over hoe we de sociale veiligheid meten verwijzen we u naar onze pagina op www.scholenopdekaart.nl.